Sociale initiatieven

Wijkraden in Tilburg

Welke wijkraden zijn er in de gemeente Tilburg? Waarvoor kunnen bewoners bij hun wijkraad terecht? Met welke uitdagingen hebben ze te maken? En op welke behaalde resultaten zijn ze trots? Met 3 van de wijkraden gingen we uitgebreider in gesprek. Die artikelen leest u in de 5e editie van De Draad. Verder benaderden we de overige 19 wijkraden in de gemeente Tilburg en stelden hen steeds 3 vragen.

 


Wijkraad Goirke Hasselt Bouwmeesterbuurt

Wijkraad Goirke-Hasselt-Bouwmeesterbuurt bestaat uit 7 enthousiaste vrijwilligers. De wijkraad overlegt een keer per maand. Naast het dagelijks bestuur houdt de wijkraad zich bezig met armoede, parkeerbeleid, sociaal domein, museumkwartier en het huis van de wijk in de kasteelbuurt. We werken nauw samen met ketenpartners ContourdeTwern, Textielmuseum, de woningbouwverenigingen TBV, Tiwos en WonenBreburg en de Gemeente Tilburg. Daarnaast hebben we contacten met de wijkraden binnen de gemeente voornamelijk binnen Oud-Noord. Samen met de ketenpartners ondersteunen we daarnaast onze buurtbewoners met door hen zelf ingebrachte activiteiten zoals o.a. een buurtfeest. Daarvoor hebben wij een uitleen waar men gratis tenten, spelmateriaal, tafels, stoelen, springkussens, kramen of een koffieapparaat e.d. kan lenen. Ook beschikt de wijkraad over een aanhangwagen waarmee de spullen vervoerd kunnen worden.

Kortom de wijkraad zou graag zien dat buurtbewoners elkaar kennen en gekend worden. Indien nodig elkaar kunnen helpen. Dat niet in de laatste plaats om eenzaamheid onder de bewoners tegen te gaan. De wijkraad kan de activiteiten binnen de wijken ook geldelijk ondersteunen. Dit in het kader van het vroegere “Verrijkjewijk”. Als wijkraad willen we op deze wijze stimuleren dat bewoners plezierig met elkaar kunnen wonen en leven. De standplaats van onze wijkraad is MFA De Poorten, Hasseltstraat 194 Tilburg.

E-mail bestuur@goirke-hasselt.nl Bijdrage: verrijkjewijk@goirke-hasselt.nl  Website: www.goirke-hasselt.nl


Wijkraad Theresia

De Wijkraad Theresia is opgericht in maart 2006 en wil een bijdrage leveren aan het welbevinden van alle bewoners van de wijk Theresia en vindt het belangrijk dat bewoners zich thuis voelen in hun wijk en zich ermee verbonden voelen. De wijkraad wil graag dat bewoners trots zijn op hun wijk en ‘elkaar kennen’ en stimuleert dat bewoners elkaar helpen en samen plezier hebben. Daarom werkt de wijkraad samen met bewoners, verenigingen, instanties uit de wijk en professionals die in de wijk een rol hebben zoals de gemeente Tilburg en ondernemers en wil daarbij samenwerken met partijen buiten de wijk zoals andere wijkraden.

De wijkraad heeft de volgende ambities: samenkracht versterken van bewoners, bewoners stimuleren om zelf initiatieven te nemen voor de wijk (als ze dat willen), activiteiten ondersteunen en te (laten) organiseren voor en door de wijk, dé gesprekspartner zijn voor de gemeente over onderwerpen die de wijk betreffen. De gemeente heeft de wijkraad aangewezen om het Verrijk je Wijk budget voor Theresia te beheren. Een greep uit de grootste successen van de afgelopen jaren: proces bewaken in bouwactiviteiten Spoorzone, Koningspakketten voor Traverse-bewoners tijdens corona, de Kunstwandel-route, faciliteren van diverse activiteiten als Wilhelminapark viert de zomer, 125 jaar Wilhelminapark, barbecues en buurtverbindende activiteiten via VJW-subsidies. De wijkraad staat voor de volgende uitdagingen: werving nieuwe leden, liefst ook jonge mensen, toenemende vergrijzing van de wijk en de daaruit voortvloeiende zorguitdaging, monitoring en anticipatie van nieuwe bouwprojecten in de wijk en aan haar grenzen (Spoorzone), sparringpartner van de gemeente in het transitieproces naar een wijkoverstijgende wijkagenda.

E-mail: wijktheresia@gmail.com Website: www.wijktheresia.nl


Wijkraad Groenewoud

Wijkraad Groenewoud richt zich op goede communicatie met allerlei instanties en heeft daarbij regelmatig overleg met wijkbewoners, burgemeester, wethouders en raadsleden (zonder politieke inhoud) en instellingen als ContourdeTwern, scholen, jongerenwerk R-Newt, ouderenbeleid met aandacht voor de positie van ouderen (Gezond en Gelukkig oud in Tilburg (GGoud), wijkagenten en boa’s, GGD, woningcorporaties en buurtpreventie. De wijkraad organiseert het jaarlijks terugkerend Vrijwilligers-Bedankt Feest, Sinterklaasfeest en Kerstviering. De grootste successen van de afgelopen jaren zijn de vestiging van een huisartsenpost, de komst van een bibliotheek, het wijkblad Groenewoud Magazine, plaatsing van een AED, Halloween, Sinterklaasviering en kerstviering, filmavond op het Pater van den Elsenplein, de komst van een buurthuis en de ontwikkeling van het Leijpark. Uitdagingen waar de wijkraad voor staat: stoppen met roken in samenwerking met GGD en verbindingen tussen bewoners inventariseren. Vergrijzing is ook een aandachtspunt. We werken daarom nauw samen met GGoud. De wijkraad is financieel gezond en kan nieuwe leden gebruiken.

E-mail: wijkraad@groenewoudtilburg.nl


Coöperatie Biezenmortel

De coöperatie is opgericht ter bevordering van Biezenmortel. We initiëren zaken voor leefbaarheid of proberen te katalyseren in initiatieven die op leefbaarheid gericht zijn. Anders dan een ‘raad’ hebben we als coöperatie ook daadwerkelijk leden (450 leden op 460 huishoudens in Biezenmortel). We kijken trots terug op onze successen van de afgelopen jaren: als sinds 2017 (oprichting) zijn we actief bezig om meer woningbouw voor jongeren en ouderen te realiseren. Zo proberen we de doorstroom binnen het dorp voor elkaar te krijgen. Dit is broodnodig voor hogere aanwas voor onze basisschool en verenigingen.

In de afgelopen tijd zijn er concrete woningbouwplannen en plannen voor een levendige kern gesmeed. Over het algemeen kunnen we zeggen dat we een goede, gezonde organisatie zijn waarin alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Met alle snelle ontwikkelingen binnen het dorp is het voor ons een uitdaging om bewoners goed te blijven informeren, zonder dat het een teveel aan informatie wordt.

E-mail: info@cooperatiebiezenmortel.nl  Website: www.cooperatiebiezenmortel.nl

 


Buurtraad Armhoefse Akkers

We proberen de buurtbewoners te ondersteunen bij zaken die spelen in de wijk, zoals de nieuwbouw op het Aldi-terrein, de plannen voor het Duvelhok en de ontwikkelingen in Moerenburg rond WaterProef. We zijn bij het overleg met de gemeente en de projectontwikkelaars aanwezig en proberen de juiste informatie te pakken te krijgen. In het beheeroverleg van Jan Wier hebben we al jarenlang een vaste plek. Ook het doorgaande vrachtverkeer en landbouwverkeer door het oostelijk deel van de wijk zijn al lang onderwerp van overleg. Verder behandelen we de aanvragen voor Verrijk je Wijk en kennen we de bedragen toe voor de verschillende activiteiten.

Vanuit de Buurtraad is het Senioren Netwerk Armhoefse Akkers opgericht. Dat zet zich in voor informatievoorziening en gezellige activiteiten voor senioren in de wijk. Zo organiseert het netwerk al ruim negen jaar een seniorendiner (samen met de KBO) en is er regelmatig een uitstapje als een lunch of Tilburg Tour. Daarnaast probeert het netwerk zich hard te maken voor seniorenwoningen in de wijk. Grootste successen: We zijn tevreden als we kunnen zorgen voor een goed contact tussen buurt en uitvoerders. Zelf initiëren we ook acties. Zo hebben we in samenwerking met de gemeente afgelopen voorjaar 2000 plantjes geregeld. Rond de 100 buurtbewoners hebben intussen een boomspiegel geadopteerd. Ook lenen we elke winter heel veel kerstlampjes, voor extra licht in de wijk. Uitdagingen: het is voor ons lastig om nieuwe leden voor het bestuur te vinden. Zeker jongere aanwas zou heel fijn zijn. Qua financiën hebben we niets te klagen, het geld proberen we zo divers mogelijk in het zetten. We richten ons daarbij bijvoorbeeld ook op het grote aantal vrijwilligers in de wijk, om hen in het zonnetje te zetten. Speciaal daarvoor is onze jaarlijkse vrijwilligersavond, om alle vrijwilligers van 17 groepen te bedanken en met elkaar te verbinden.

E-mail: buurtraad@armhoefseakkers.nl Website: www.armhoefseakkers.nl


Wijkraad Loven – Besterd

De wijkraad fungeert als intermediair tussen bewoner en gemeente. Een klacht van de bewoner kan door tussenkomst van de wijkraad soms sneller tot een oplossing komen. Bewoners kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van 25 euro bij het vergroenen van hun straat: geveltuintje, boomspiegel, bloembak.

‘Groen in de wijk”. Wanneer bewoners een activiteit organiseren in de ruimste zin van het woord, kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage uit het Verrijk-je-Wijk-potje. Onze wijkraad heeft nauwe contacten met de KBO, afdeling Theresia-Besterd-Loven. Op die manier zet onze wijkraad zich met name in voor de ouderen. De grootste successen: op verschillende locaties binnen de wijk zijn AED’s geplaatst. Een twijfelachtig succes: samen met bewoners van woon-werk-driehoek Loven-Buiten, die problemen ervaarden met oprukkende bedrijven, hebben we dit bij de gemeente duidelijk gemaakt. Voor de huidige problemen is het te laat, vergunning zijn reeds verleend en kunnen niet worden teruggedraaid, maar de gemeente heeft beloofd de volgende keer beter te communiceren en te luisteren naar de bewoners. Uitdaging: onze wijkraad kan nieuwe leden gebruiken, die tijdelijke projecten kunnen begeleiden of helpende handjes kunnen bieden. Vergrijzing binnen de wijkraad is een issue.

E-mail: info@loven-besterd.nl  Website: www.loven-besterd.nl


Stichting wijkraad Koningshaven


We proberen een fijne en veilige wijk te maken waar het goed wonen is voor iedereen; we doen dit vooral door te luisteren naar alle bewoners, vooral naar degenen die zich achtergesteld en/of eenzaam voelen. We doen ons werk vooral op de achtergrond.

 

We houden ons met de volgende zaken bezig: afspraken maken met de gemeente over bijvoorbeeld werkzaamheden aan de openbare ruimte (straten of gebied), erop toezien dat de afspraken daadwerkelijk worden nagekomen, periodiek overleg met gemeenteraad en gemeenteambtenaren over het reilen en zeilen in de wijken, periodiek overleg met andere partijen die actief zijn in het Piushaven-gebied, gemeente onder ogen brengen wat er precies leeft in de wijken en waar bewoners ontevreden over zijn, samen met ContourdeTwern (facilitair) het wijkcentrum Koningshaven beheren, regelmatig organiseren van evenementen om buurtbewoners bij elkaar te brengen, het beoordelen van vragen in het kader van Verrijk-je-Wijk en het toekennen van subsidies hiervoor.

De grootste successen zijn de jaarlijkse evenementen als de Midzomeravond, Mosselavond en het Decemberevent. Het laatste is heel breed opgezet, een event voor alle wijkbewoners, groot en klein en voor alle culturen. Uitdagingen zijn er omdat je met veel verschillende mensen samenwerkt. Het is soms moeilijk om op een lijn te blijven. Toch is water bij de wijn doen wat betreft samenwerken met andere partijen en ondernemers binnen de wijkraad geen enkel probleem. Alle wijkraadleden staan altijd open voor een gesprek met iedereen. Wij zijn/staan niet voor onszelf, maar voor de wijkbewoners!”

E-mail: secretaris@koningshaven.eu


Wijkraad Korvel-Sint Anna

Ook in onze wijken is de vergrijzing goed te merken. We zijn gesprekspartner van gemeente en ContourdeTwern om oplossingen te zoeken voor de grote uitdagingen voor nu en voor de toekomst. Die liggen op het gebied van wonen, gezondheid, mantelzorg en inrichting van de openbare ruimte. De huidige, vernieuwde wijkraad is na de coronatijd voortvarend aan de slag gegaan.

Wij opereren laagdrempelig, zoeken actief contact met bewoners, willen goede contacten met de officiële instanties en willen niet alleen als portemonnee dienen voor Verrijk je Wijk-activiteiten. Daarom organiseren we 1 of 2 maal per jaar zelf een grote thematische activiteit. Vorig waren dat de thema’s ‘groen’ en ‘energieproblemen’. Op 25 november organiseerden we een ‘Wijk-Rijkdom Ontmoetingsdag’ voor alle wijkbewoners die zich op een of andere manier inzetten voor de fijnere en groenere wijk. Het verfraaien van de buitenruimte zoals muurschilderingen en het bekleden van elektriciteitshuisjes om de verloederende graffiti tegen te gaan is bij ons een speerpunt. De wijkraad is financieel gezond. Nieuwe leden met nieuwe energie en ideeën zijn van harte welkom. Twee grote uitdagingen zijn dat de wijkraad met raad en daad gevoed wordt door de bewoners en dat het Verrijk je Wijk-geld zo ingezet wordt dat onze wijk er fijner van wordt en het geld terecht komt waar dit het meeste nodig is.

E-mail: verrijkjewijk@korvel-sintanna.nl  Website: www.korvelsintanna.nl


Wijkraad Tilburg 3 West

De wijkraad bestaat uit 40 leden in diverse wijkgroepen (Veiligheid, Senioren, Jeugd, Niet-westerse bewoners, HBO-raden, KBO, Zonnebloem, Bewonerscommissie en Buurtpreventie. Hierdoor zijn we zichtbaar in de wijk. We staan in nauw contact met direct betrokkenen als de gemeente, woningbouwverenigingen, ContourdeTwern en scholen. Onze wijkraad heeft diverse werkgroepen waaronder Senioren 3 West, maandelijks is er een vergadering van deze zeer enthousiaste werkgroep. Ook maakt de wijkraad deel uit van de werkgroep dementievriendelijke wijk, positieve gezondheid, kenniskwartier en bewonerscommissie Abdij- en Torenbuurt. Verder staan wij in nauw contact met serviceflat De Duynsberg en woonzorgcentrum Zandstaete (voorheen Kievitshorst).

Wij hebben directe lijnen met bewoners en onze seniorenorganisaties (KBO, Zonnebloem en Antaru) vragen regelmatig geld aan bij Verrijk je Wijk. Denk daarbij aan bijdragen voor uitstapjes, kerstvieringen en jubilea. We brengen vier keer per jaar de Wijkkrant uit (12.500 stuks). Daarin besteden we aandacht besteed aan senioren op de dementievriendelijke pagina of plaatsen we artikelen over levenstestament, wijkverpleging, hulpmiddelen en openbaar vervoer. Ook de partners weten ons steeds beter te vinden, waardoor wij nog beter op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in onze wijken. Onze uitdaging is om jonge bewoners aan te laten sluiten bij onze wijkraad; ondanks diverse pogingen blijft het moeilijk om niet-westerse bewoners bij ons werk te betrekken. Omdat drie grote wijken onder de wijkraad vallen en wij zeer betrokken vrijwilligers hebben, kunnen wij de waardevolle en communicatieve wijkkrant financieel ondersteunen, zowel in papieren versie als online.

E-mail: vjw@wijkraadtilburg3west.nl Website: www.wijkraadtilburg3west.nl


Bewonersorganisatie Bewoners Binnenstad Tilburg (BBT)

Bewoners Binnenstad Tilburg (BBT) werkt voortdurend aan een centrum waar mensen prettig kunnen wonen en werken. We houden ons bezig met allerlei onderwerpen die samenhangen met  woonplezier, zoals verkeer en parkeren. Of leegstand, huisvesting en nieuwbouw.Ook evenementen, winkels en horeca hebben onze aandacht, net als vergroening van de binnenstad.

Rond al deze thema’s doen we drie dingen: We delen informatie. We houden bewoners op allerlei manieren op de hoogte van alles wat er in hun binnenstad gebeurt. We lossen problemen op.  We signaleren problemen. Vervolgens proberen we die problemen samen met de gemeente en andere organisaties op te lossen. We houden de vinger aan de pols. We volgen de bouwplannen, stedenbouwkundige ontwikkelingen, huisvestingsplannen, regelgeving en beleidsplannen die het leefplezier in de binnenstad beïnvloeden.  Waar nodig oefenen we invloed uit en sturen we bij. Bewonersorganisatie BBT beheert ook de VerrijkjeWijk-gelden voor de binnenstad.

Twee platforms, één organisatie
In de binnenstad zijn twee bewonersplatforms actief: Binnenstad-Zuid en Stadshart en Binnenstad-West. Bewoners, ondernemers, detailhandel, horeca, vastgoed, kunst, cultuur, de gemeente: de binnenstad heeft veel belanghebbenden. Het is belangrijk dat al deze partijen met elkaar overleggen en samenwerken. Daarom is het Binnenstad Management Tilburg (BMT) in het leven geroepen. Deze vertegenwoordigt alle belanghebbenden en fungeert als gesprekspartner van de gemeente. BBT heeft twee zetels binnen het BMT. De twee bewonersplatforms vergaderen meerdere keren per jaar.

E-mail: info@bewonersbinnenstadtilburg.nl  Website: www.bewonersbinnenstadtilburg.nl


Wijkraad Reeshof

Wijkraad Reeshof zet zich in voor het welzijn van de bewoners van de Reeshof en de leefbaarheid van ons stadsdeel. We hebben een goede samenwerking met overige vrijwilligers en groeperingen die in de Reeshof activiteiten organiseren. Daarnaast benadert de Wijkraad op een constructieve wijze de gemeentelijke overheid en de politieke partijen met adviezen en opbouwend kritiek over bevredigende of onbevredigende situaties of nieuwe plannen in stadsdeel Reeshof. Via de subsidie van Verrijk je Wijk ondersteunen we veel projecten (Kindervakantiewerk, Muzenconcerten, Sinterklaasfeest) maar ook activiteiten in de verschillende wijken zoals de straatfeesten, barbecue party’s, garagesales, Halloween etc. Maar ook veel contacten met de KBO waarbij we door hen georganiseerde activiteiten ondersteunen en waar we proberen met de KBO te zoeken naar goede oplossingen voor de oudere generatie in de Reeshof. Er is veel overleg met de ambtenaren van de gemeente, verantwoordelijke voor de Reeshof, om beleid binnen de gemeente zo goed mogelijk te kunnen vertalen naar de inwoners.

Onze grootste successen? De georganiseerde debatten met de fractievoorzitters uit de gemeenteraad waar, voor de Reeshof, belangrijke onderwerpen aan de orde worden gesteld. De informatieavond met betrekking tot de stadsverwarming. EnNatuurlijk werd daar door bezorgde inwoners, onder leiding van een debatleider, bevraagd over de toekomst van het warmtenet in de Reeshof. (dit wordt nog vervolgd) Paaseieren verstoppen en laten zoeken. Een samenwerking met Social Kids uit de Reeshof. Hun kinderen hebben de stenen beschilderd die verstopt werden en waarvoor bij inlevering ze een chocolade ei kregen. Eind september een prachtige fietstocht door ons eigen stadsdeel georganiseerd door de Wijkraad zelf waar veel animo voor was.

Onze grootste uitdaging blijft om in een stadsdeel van ongeveer 47.000 inwoners goed zichtbaar te zijn voor iedereen. We zijn nu weer op volle sterkte en dat wil zeggen 10 leden die zich elk met een bepaald onderdeel bezighouden zoals jeugd, sociaal(ouderen) en maatschappelijk.

E-mail: verrijkjewijk@wijkraadreeshof.nl  Website: www.wijkraadreeshof.nl